Integriteitsbeleid DSZ

Algemeen

De zwemvereniging DSZ hecht grote waarde aan een veilig sport- en lesklimaat waarin sporters en zwemmers zich op hun gemak voelen, zich volgens de norm gedragen en op een sociale veilige manier met elkaar omgaan. In het bijzonder het kader bij elementair zwemmen, de trainers, coaches en begeleiders van de sporttakken leveren een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van de sporter en het creëren van een veilig klimaat. Zij geven het goede voorbeeld en spreken zwemmers en elkaar aan op sociaal gedrag, zelfvertrouwen, omgaan met verschillen, acceptatie en doorzettingsvermogen.

Veilig sportklimaat vraagt ook van ouders en begeleiders dat zij meehelpen aan een veilige omgeving voor zwemmers en verenigingskader. Daarbij is nooit ruimte voor het verbaal negatief en of agressief benaderen van onze vrijwilligers, zwemmers of andere personen betrokken bij onze activiteiten. Gedrag van ouders en begeleiders dat in strijd is met voornoemd principe leidt onherroepelijk tot uitsluiting van deelname aan activiteiten van de pupillen van die betrokken ouders en of begeleiders.

De basis wordt gevormd door drie gedragsregels:
1. Ik graag eraan bij dat bij alles activiteiten in de vereniging sportplezier,  sportiviteit en respect voor de ander op de eerste plaats staat.
2. Iedereen draagt bij aan een veilig en inclusief sportklimaat, wij behandelen anderen zoals wij zelf behandeld willen worden.
3. Ik zal altijd eerlijk en open communiceren. Daarbij zorg ik ervoor dat ik niemand zomaar beschadig of kleineer. Publiciteit is niet de weg om onderlinge meningsverschillen te beslechten, ik ga daarvoor het gesprek aan, al dan niet met ondersteuning die beschikbaar is binnen de KNZB.

Specifiek

Onaangepast gedrag zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling worden niet getolereerd in de vereniging.

Voor alle kaderleden geldt dat zij zich dienen te houden aan de regels van de beroepscode van de KNZB vastgelegd in het Q-reglement te vinden op de website van de KNZB: https://www.knzb.nl/kennisartikelen/reglementen

Daarnaast geldt in het bijzonder dat men zich moet houden aan de gedragsregels voor sportbegeleiders. Deze zijn te lezen op Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders- Centrum veilige sport Nederland.

Meer informatie is onder andere te lezen op de website van NOC/NSF: https://www.nocnsf.nl/sportenintegriteit.

Daarnaast wordt van ouders en verzorgers verwacht dat zij het kader, andere sporters en zwemmers altijd met respect behandelen. Daar hoort nooit mentaal aantasten of fysiek contact bij. Het bestuur zal altijd optreden indien van deze basisnorm wordt afgeweken.

Aannamebeleid

Vrijwilligers die werkzaamheden (gaan) verrichten bij DSZ dienen in het bezit te zijn van een VOG (dan wel een VOG te hebben aangevraagd). Elke vrijwilliger zal lid worden van de vereniging en als zodanig onderworpen zijn aan het tuchtrecht van de KNZB.

Nieuw kader bij het elementair zwemmen dat nog niet eerder bekend is bij de vereniging als lid zal worden gevraagd om de motivatie waarom zij willen helpen. Voor een bestaand lid van de vereniging, die gaat helpen, geldt dat het verantwoordelijk kader van het uur waarvan hij/zij afkomstig is aangeeft of zij vertrouwen hebben in betrokkene. Nieuw kader wordt begeleidt door de uurverantwoordelijke teneinde een goede indruk te krijgen van zijn of haar functioneren en om zeker te stellen dat zij volgens de gewenste normen optreden.

Voor nieuw kader bij de sporttakken geldt dat het bestuurslid verantwoordelijk voor de betreffende sporttak zich een mening vormt over de achtergronden van betrokkene en of hij/zij mag beginnen.

In het geval van twijfel over aanname wordt het bestuur direct geïnformeerd en besluit het bestuur over al dan niet aanstellen van het betrokken kaderlid. Tegen dit besluit staat overigens beroep open via de ALV van de vereniging conform de statuten.

Vertrouwens Contact Persoon

De voorzitter van de vereniging treedt op als Contactpunt Vertrouwenskwesties (CPV-DSZ). In principe maakt de vereniging gebruik van de diensten van de neutrale vertrouwenscontactpersonen van het vertrouwenspunt sport van NOC/NSF te vinden via de webpagina:  centrumveiligesport.nl/contact. De CPV-DSZ van het bestuur kan u daarbij helpen indien u dit wilt. U kunt ook kiezen gebruik te maken van de CPV-DSZ van de vereniging als vertrouwens contact persoon.

Vragen

Met vragen kunt u altijd terecht bij het bestuur.